Poslovni uvjeti

Obrasci za preuzimanjeObrazac za povlačenje iz ugovora | Obrazac za zamjenu robe

Preći  na prijavu reklamacije online >>>


1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovi opći uvjeti poslovanja društva IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, MB: 46569014, upisanog u sudskom registru kod Okružnog suda u Žilini, odjeljak C, uložak broj: 56258/L (u daljnjem tekstu "prodavatelj"), reguliraju prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog između prodavatelja i njegovih kupaca ili kupaca (u daljnjem tekstu "kupac") putem interneta. trgovina irisimo.hr

1.2. Kupac može kontaktirati prodavatelja preko sljedećih podataka za kontakt
info@irisimo.hr
+38521770618
Telefonski kontakt
PON - PET 08:00 - 16:00


2. INFOMRACIJE O SKLAPANJU UGOVORA

2.1. 
Kako bi se uskladio sa svim nacionalnim zakonima i propisima Europske unije, prodavatelj osigurava kupcu u ovom čl. 2 obvezni podaci koje je prodavatelj dužan dati kupcu prije sklapanja kupoprodajnog ugovora:

2.1.1. Glavne karakteristike robe Informacije o glavnim karakteristikama robe i prirodi usluge u mjeri koja je dostatna korištenim sredstvima komunikacije na daljinu, obavještava kupca putem kataloške stranice web sučelja (web-interface) prema stavku 3.1 i dalje ove odredbe i poslovnih uvjeta.

2.1.2. Komercijalni naziv i sjedište kompanije. Kupac se obavještava o poslovnom nazivu i o sjedištu društva iz st. 1.1 ovih poslovnih uvjeta.

2.1.3. Podaci za kontakt prodavatelja. Kontakt podaci za prodavatelja, uključujući i telefonski broj, elektroničku adresu i poštansku adresu, navedeni su u st.  1,2 ovih poslovnih uvjeta.

2.1.4. Adresa za reklamacije. Kupac ima pravo prigovora na robu ili na uslugu, odnosno prigovor ili drugi prigovor na adresu iz st. 1.2 ovih poslovnih uvjeta osim ako nije određeno drukčije.

2.1.5. Ukupna cijena robe ili usluga. Podaci o cijeni robe ili usluga, uključujući i porez na dodanu vrijednost, ostale poreze, carine i, u slučaju robe ili usluga kod kojih se cijena ne može unaprijed odrediti, način utvrđivanja cijene, uključujući prijevoz, dostavu, poštarinu, druge troškove ili naknade, ili ako se ti troškovi ili naknade ne mogu unaprijed utvrditi, način utvrđivanja ovih troškova i naknada, u slučaju kada će ih platiti kupac, može se pronaći na stranicama kataloga web sučelja prema stavku 3.1 i dalje ove odredbe i poslovnih uvjeta.

2.1.6. Uvjeti plaćanja i uvjeti isporuke. Podaci o uvjetima plaćanja i isporuke dani su u članku 4 ovih poslovnih uvjeta.

2.1.7. Pravo kupca da odustane od ugovora. Podaci o pravu kupca na odustanak od ugovora, uključujući i povezane uvjete, dani su u članku 5 ovih OUP-a, uključujući i obrazac za odustanak od ugovora i podatke o troškovima povrata robe, ali i o okolnostima u kojima kupac nema pravo odustati od ugovora.

2.1.8. Neispravna izvedba. Podaci o zahtjevima zbog neispravne izvedbe, uključujući i informacije o načinu ostvarivanja tih zahtjeva, dani su u članku 7 i 8 ovih poslovnih uvjeta.

2.1.9. Jamstvo. Podaci o postojanju i detaljima jamstva koje daje proizvođač ili prodavatelj, uključujući i podatke o nadstandardnom jamstvu, dani su u članku 8 ovih poslovnih uvjeta.

2.1.10. Produženo jamstvo. Podaci o produženom jamstvu, koje se odnosi na bilo koju od ponuđenih roba, dani su u stavu 8.14 ovih poslovnih uvjeta.

2.1.11. VIP servis. Podaci o VIP usluzi, koja se odnosi na bilo koju od ponuđenih roba, dani su u stavku 8.15 ovih poslovnih uvjeta

2.1.12. Trajanje ugovora i obveze iz kupoprodajnog ugovora. Podaci o trajanju ugovora, kao i drugi podaci o načinu sklapanja ugovora, navedeni su u članku 3ovih uvjeta i odredbe, uključujući i informacije o minimalnom trajanju obveza iz kupoprodajnog ugovora.

2.1.13. Obveza davanja pologa. Kupac se obavještava o obvezi davanja izvjesnog iznosa unaprijed, kao depozit od strane kupca, uključujući i povezane uvjete, na odgovarajućoj stranici kataloga na veb-sučelju prema članku 3 ovih poslovnih uvjeta.

2.1.14. Tehničko osiguranje i kompatibilnost. Za informacije o funkcionalnosti, uključujući i sve primjenjive mjere tehničke zaštite za osiguranje elektroničkog sadržaja, kupac se obavještava na odgovarajućoj kataloškoj stranici veb-sučelja prema članku 3 ovih uvjeta i uvjeta, uključujući i uvjete reklamiranja koji se nalaze na relevantnoj podstranici prodavateljeve e-trgovine; isto se odnosi i na kompatibilnost elektroničkog sadržaja s hardverom i softverom za koje je prodavatelj svjestan ili se može razumno očekivati ​​da zna o tome.

2.1.15. Izvansudsko rješavanje spora. Informacije o izvansudskom rješavanju sporova kupcu su date u članku 11 ovih poslovnih uvjeta.

2.1.16. Spremanje kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor pohranjuje se u elektroničkom obliku kod prodavatelja i kupac ima pravo zatražiti njegov tekst putem pisanog zahtjeva upućenog na kontakt podatke navedene u članku 1 ovih poslovnih uvjeta.

2.1.17. Nadzorna tijela. Popis nadzornih tijela koja kontroliraju poslovanje prodavatelja dat je u članku 11 ovih poslovnih uvjeta.

2.1.18. Dokaz o sklapanju kupoprodajnog ugovora. Sukladno Direktivi EU (2000/31 / EC) o elektroničkoj trgovini i, gdje je primjenjivo, njezinim nacionalnim transpozicijama, prodavatelj obavještava kupca da se potvrdom o sklapanju kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavatelja smatra potvrda putem e-pošte.

2.1.19. Jezik kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor sastavlja se na jeziku koji kupac odabere u veb-sučelju prema članku 3 ovih poslovnih uvjeta. Kupac potvrđuje da je samo engleska inačica ovdje navedenih Uvjeta i odredbi pravno obvezujuća, a prijevodi ovih Uvjeta i odredbi dostupni su samo radi pogodnosti Kupca. U slučaju neslaganja između izvornih uvjeta i prijevoda, prevladavaju odredbe uvjeta i odredbi na engleskom jeziku, osim ako nije drugačije određeno za određene zemlje.


3. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

3.1. Sva prezentacija robe postavljena na web sučelju trgovine je informativne prirode i prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom.

3.2. Web sučelje trgovine sadrži podatke o robi, uključujući i cijene pojedinačne robe i troškove povrata robe ako se ta roba po svojoj prirodi ne može vratiti redovnom poštom. Cijene robe su navedene s porezom na dodanu vrijednost i svim pripadajućim naknadama. Cijene robe ostaju važeće sve dok su istaknute na web sučelju trgovine.  Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi kupoprodajni ugovor pod individualno dogovorenim uvjetima.

3.3. Web sučelje trgovine također sadrži i informacije o troškovima vezanim uz pakiranje i dostavu robe.  Podaci o troškovima vezanim uz pakiranje i isporuku robe dani na web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje unutar teritorija Republike Hrvatske.

3.4. Za naručivanje robe kupac ispunjava obrazac za narudžbu u web sučelju trgovine. Obrazac za narudžbu sadrži posebno podatke o:

 3.4.1. naručenoj robi (naručenu robu kupac "ubacuje" u elektroničku košaricu web sučelja trgovine),

 3.4.2. načinu plaćanja kupoprodajne cijene robe, podatke o potrebnom načinu isporuke naručene robe i

 3.4.3. podacima o troškovima povezanim s isporukom robe (u daljnjem tekstu zajedno „narudžba“).

3.5. Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu je dopušteno provjeriti i promijeniti podatke koje je unio u narudžbu, čak i s obzirom na sposobnost kupca da otkrije i ispravi pogreške učinjene prilikom unosa podataka u narudžbu.  Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb "NARUČITI". Podatke navedene u redoslijedu prodavatelj smatra točnima. Odmah po primitku narudžbe, prodavatelj će kupcu potvrditi ovaj primitak e-poštom na e-mail adresu kupca navedenu u korisničkom računu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu "e-mail adresa kupca").

3.6. Prodavatelj uvijek ima pravo, ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, kupoprodajna cijena, procijenjeni troškovi dostave) zatražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (primjerice, u pisanom obliku ili telefonski).

3.7. Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca proizlazi iz dostave prihvaćanja narudžbe (preuzimanja) koju prodavatelj šalje kupcu elektroničkom poštom, na e-mail adresu kupca. Podaci o trajanju ugovora o kupoprodaji, bilo da je sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme, uključujući i druge podatke o trajanju kupoprodajnog ugovora, nalaze se na stranici kataloga web sučelja.

3.8. Kupac pri sklapanju kupoprodajnog ugovora pristaje na korištenje komunikacijskih sredstava na daljinu. Troškove koje kupac ima korištenjem sredstava komunikacije na daljinu glede sklapanja kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih razgovora) snosi sam kupac, a ti se troškovi ne razlikuju od osnovne stope.


4. UVJETI ISPORUKE I PLAĆANJA

4.1. Uobičajena dostupnost robe s datumom slanja navedena je za svaku robu na web stranici e-trgovine. Ako nije navedeno, uobičajeno vrijeme isporuke je 3 - 7 radnih dana.

4.2. Prikaz robe na bilo kojoj web stranici e-trgovine kojom upravlja prodavatelj služi samo u ilustrativne svrhe. Težinu, dimenzije i druge pojedinosti robe sadržane u prodavateljevim katalozima, brošurama i drugim dokumentima koji se nalaze na prodavateljevoj web stranici e-trgovine daje proizvođač i mogu se razlikovati od stvarnih.

4.3. Ukoliko se prodavatelj i kupac ugovorom o kupoprodaji ne dogovore drugačije, prodavatelj je dužan isporučiti predmet ugovora kupcu prema najavljenom datumu navedenom na web stranici e-trgovine, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ako prodavatelj nije ispunio svoju obvezu isporuke artikla u roku iz prve rečenice, kupac će ga pozvati da predmet isporuči u dodatnom razumnom roku koji je sam odredio. Ako prodavatelj ne isporuči artikl ni u tom dodatnom razumnom roku, kupac ima pravo odustati od ugovora.

4.4. Kupac je dužan preuzeti robu na mjestu koje je prodavatelj ili njegov zastupnik, ovlašten za isporuku robe, ugovorio kupoprodajnim ugovorom ili na drugi način u razdoblju prije isporuke robe (u daljnjem tekstu: „Mjesto“).

4.5. Nakon preuzimanja robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe te u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju utvrđivanja povrede pakiranja koja ukazuje na neovlašten ulazak u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika. To ne utječe na prava kupca iz domene odgovornosti za nedostatke na robi i druga prava kupca koja proizlaze iz opće obvezujućih zakonskih propisa.

4.6. Trošak poštarine plaća kupac prema odabranom načinu u košarici i prema aktualnim cijenama poštarine.

4.7. Nudimo nekoliko načina dostave: 

Overseas

Pošiljku će Vam na Vašu adresu dostaviti tvrtka za dostavu OVERSEAS.

Iznos narudžbe
Cijena dostave
0 - 70,00 €
5,50 €
71 - 150,00 €
3,90 €
151 - 250,00 €
2,50 €
> 250,00 €
0,00 €

DHL Express
Iznos narudžbe
Cijena dostave
0 - 70,00 €
15,90 €
71 - 200,00 €
11,90 €
201 - 300,00 €
9,90 €
> 300,00 €
7,90 €

4.8. Kupac može platiti naručenu robu i eventualne troškove dostave robe na sljedeće načine: 

Overseas - Platiti pouzećem - Robu ćete platiti prilikom preuzimanja.
PayPal
Plaćanje karticom - Robu ćete platiti pomoću kreditne kartice. Akceptiramo: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Nakon slanja narudžbe bit ćete preusmjereni na bankovnu zonu klijenta. Iznos se odmah knjiži.

5. ODUSTANAK OD KUPOPRODAJNOG UGOVORA

5.1.  Kupac potvrđuje da nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora za isporuku robe koja je izmijenjena prema kupčevim željama ili za njega, od kupoprodajnog ugovora o isporuci pokvarljive robe, kao i robe koja je nepovratno pomiješana nakon isporuke s drugom robom, iz kupoprodajnog ugovora o isporuci robe u zatvorenom pakiranju koju je potrošač izvadio iz pakiranja i zbog higijenskih razloga se ne može vratiti, te iz kupoprodajnog ugovora o nabavi audio ili video zapisa ili računalni program ako je razbio njihovu originalnu ambalažu.

5.2. Ako se ne radi o slučaju navedenom u članku 5.1uvjeta poslovanja ili u drugom slučaju kada nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora, u roku od četrnaest (14) dana od dana primitka robe, a ako je kupoprodajni ugovor za više vrsta robe ili isporuke, taj rok teče od dana primitka posljednje isporuke robe. Odustanak od kupoprodajnog ugovora mora se poslati prodavatelju u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Za odustanak od kupoprodajnog ugovora, kupac može koristiti uzorak obrasca koji je dao prodavatelj, a koji je priložen uvjetima i odredbama.  Odustanak od kupoprodajnog ugovora kupac može poslati na adresu poslovnog prostora prodavatelja ili na e-mail adresu prodavatelja info@irisimo.hr

5.3. U slučaju odustanka od kupoprodajnog ugovora prema članku 5.2 uvjetima, kupoprodajni ugovor se otkazuje od početka. Kupac mora vratiti robu prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od dana dostave prodavatelju odustanka od kupoprodajnog ugovora. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, kupac snosi troškove vezane uz povrat robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog njezine prirode ne može vratiti redovitom poštom.

5.4. U slučaju odustanka od kupoprodajnog ugovora prema članku 5.2 uvjeta poslovanja, prodavatelj će vratiti sredstva primljena od kupca u roku od četrnaest (14) dana od dana odustanka od kupoprodajnog ugovora od strane kupca, na isti način na koji ih je prodavatelj primio od kupca. Prodavatelj također ima pravo vratiti izvršenje koje je kupac pružio prilikom vraćanja robe kupcu ili na drugi način ako je kupac suglasan, a kupac ne snosi dodatne troškove. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti kupcu primljena sredstva prije nego što kupac vrati robu ili dokaže da je robu poslao prodavatelju.

5.5. Prodavatelj ima pravo jednostrano prebiti zahtjev za naknadu štete na robi sa zahtjevom kupca za povrat kupovine.

5.6. U slučajevima kada kupac ima pravo sukladno odredbi članka 5.2 uvjeta i odredbi za odustanak od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj također ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u bilo kojem trenutku, sve dok robu ne preuzme kupac. U tom slučaju prodavatelj će kupcu vratiti kupoprodajnu cijenu bez nepotrebnog odgađanja, bezgotovinski, na račun koji je kupac odredio.

5.7. Ako se zajedno s robom kupcu daje dar, ugovor o daru između prodavatelja i kupca sklapa se pod uvjetom da ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor za takav dar gubi učinkovitost a kupac je dužan vratiti primljeni dar.

5.8.Osim u slučajevima iz članka 5.1 i 5.2 dopuštaju prodavatelju da odustane od kupca u roku od dvanaest (12) mjeseci od kupnje robe. Kupac ima pravo tražiti od prodavatelja zamjenu robe u istom roku. Pravo prema st. 5.8 ovih općih uvjeta zastarijeva u slučajevima prema stavku 5.1 i dalje ako je roba korištena, nošena, ako ima znakove trošenja ili ako ne sadrži svu opremu koja je bila isporučena (prije svega kutiju, jamstveni list i slično). Detaljniji uvjeti za ovo izvanredno povlačenje nalaze se na web sučelju prodavatelja

5.9.Kupac stječe vlasništvo nad robom uplatom pune kupoprodajne cijene robe.

5.10. Obrazac za odustanak od ugovora

5.11. Za više informacija o mogućnosti vraćanja robe pogledajte OVDJE.


6. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

6.1. Informacije o tome kako prodavatelj obrađuje osobne podatke možete pronaći u dokumentu Načela obrade osobnih podataka OVDJE.


7. PRAVA I OBVEZE U SLUČAJU NEISPRAVNE IZVEDBE

7.1. Prava i obveze ugovornih strana u pogledu prava u slučaju neispravnosti robe uređena su odgovarajućim, općeobvezujućim zakonskim propisima.

7.2. Prodavatelj jamči kupcu da roba prilikom primopredaje nema materijalnih nedostataka. Prodavatelj je posebno odgovoran kupcu da u trenutku kada je kupac preuzeo robu:

 7.2.1. roba ima karakteristike o kojima su se stranke dogovorile i, u nedostatku dogovora, da ima karakteristike koje opisuje ili očekuje kupac ili proizvođač, uzimajući u obzir prirodu robe i reklamiranje koje je napravio,

 7.2.2. da je roba prikladna za svrhu koju je prodavatelj naveo za njezinu uporabu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,

 7.2.3. da roba po kvaliteti ili dizajnu odgovara dogovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn određen prema dogovorenom uzorku ili modelu,

 7.2.4. da je roba isporučena u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini; i

 7.2.5. da je roba sukladna zahtjevima zakonskih propisa.

7.3. Ako nedostatak postane vidljiv unutar šest mjeseci od primitka, smatra se da je roba bila neispravna u trenutku primitka.

7.4. Prodavatelj ima obveze zbog neispravne izvedbe barem u onoj mjeri u kojoj važe obveze proizvođača za neispravnu izvedbu. Kupac inače ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka.  Ako se na prodanoj robi, njenom pakiranju, uputama uz robu ili reklamiranju sukladno drugim zakonima navodi razdoblje tijekom kojeg se roba može koristiti, primjenjuju se odredbe jamstva kvalitete.  Kao jamstvo kvalitete, prodavatelj se obvezuje da će roba biti prikladna za uobičajenu uporabu određeno vrijeme ili da će zadržati svoja uobičajena svojstva.  Ako je kupac s pravom optužio prodavatelja za nedostatak na robi, rok za ostvarivanje prava zbog neispravne izvedbe ili jamstveni rok ne teče za vrijeme u kojem kupac ne može koristiti neispravnu robu.

7.5. Odredbe iz članka 6 ovih Uvjeta ne primjenjuju se na robu prodanu po nižoj cijeni zbog nedostatka za koji je ugovorena niža cijena, na habanje uzrokovano normalnom uporabom, na rabljenu robu zbog nedostatka koji odgovara stupnju korištenja ili nošenja robe kada ju je preuzeo kupac, ili ako je to zbog same prirode robe.  Pravo kupca zbog postojanja neispravnosti ne pripada kupcu ako je on prije preuzimanja robe znao da je roba neispravna, ili ako je kupac sam prouzročio nedostatak.

7.6. Za prodavatelja vrijede prava iz domene odgovornosti za nedostatke robe. Međutim, ako je u potvrdi prodavatelja o obimu prava iz odgovornosti za nedostatke navedena neka druga osoba za popravak, koja je bliže mjestu prodavatelja ili mjestu kupca, kupac će ostvariti pravo na popravak kod te osobe određene za izvođenje popravke.  Osim u slučajevima kada je druga osoba imenovana za izvođenje popravke prema prethodnoj rečenici, prodavatelj je dužan prihvatiti reklamaciju u svakom objektu u kojem je prigovor moguć na asortiman proizvoda ili usluga, odnosno u prodavateljevom sjedištu ili mjestu poslovanja. Prodavatelj je dužan izdati pisanu potvrdu kupcu o tome kada je kupac ostvario pravo, koji je sadržaj prigovora i koji način rješavanja prigovora kupac zahtijeva; i potvrdu o datumu i načinu rješavanja reklamacije, uključujući i potvrdu o popravci i njegovom trajanju, ili pisano obrazloženje za odbijanje prigovora. Ova se obveza odnosi i na druge osobe koje je prodavatelj odredio za obavljanje popravke.

7.7. Kupac će obavijestiti prodavatelja koje je pravo izabrao nakon obavijesti o nedostatku, odnosno bez nepotrebnog odgađanja nakon obavijesti o nedostatku. Kupac ne može promijeniti izbor bez suglasnosti prodavatelja; ovo ne vrijedi ako je kupac zatražio popravak kvara za koji se pokaže da je nepopravljiv.

7.8. Ako roba nema svojstva navedena u kupoprodajnom ugovoru, kupac može zahtijevati isporuku nove robe bez nedostataka i ako to nije nerazmjerno zbog prirode nedostatka, ali ako se nedostatak odnosi samo na dio robe, kupac može zahtijevati samo zamjenu dijela; ako to nije moguće, može odustati od ugovora. Međutim, ako je to nerazmjerno zbog prirode kvara, osobito ako se nedostatak može ukloniti bez nepotrebnog odgađanja, kupac ima pravo na besplatno uklanjanje kvara. Kupac ima pravo isporučiti novu robu ili zamijeniti dijelove i u slučaju otklonjivog kvara ako robu ne može pravilno koristiti zbog ponavljanja kvara nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U tom slučaju kupac također ima pravo odustati od ugovora. Ako kupac ne odustane od ugovora ili ne iskoristi pravo na isporuku nove robe bez nedostataka, zamjenu njezinih dijelova ili popravak robe, može zatražiti razuman popust. Kupac ima pravo na razuman popust čak i ako prodavatelj ne može isporučiti novu robu bez nedostataka, zamijeniti njezin dio ili popraviti robu, kao i ako prodavatelj ne dogovori pravni lijek u razumnom roku ili ako bi dogovaranje lijeka moglo prouzročiti značajne poteškoće za kupca.

7.9. U slučaju otklonjivog kvara, kupac također ima pravo i na naknadu troškova svrsishodno učinjenih tijekom ostvarivanjem ovog prava. Međutim, ako se pravo na naknadu ne iskoristi u roku od mjesec dana nakon proteka roka u kojem se nedostatak navodi, sud neće priznati pravo ako prodavatelj prigovori da pravo na naknadu nije pravovremeno iskorišteno.

7.10. Ostala prava i obveze stranaka glede odgovornosti prodavatelja za nedostatke mogu se regulirati postupkom prigovora prodavatelja.


8. POSTUPAK REKLAMACIJE (ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE, JAMSTVO, REKLAMACIJE)

8.1. Prodavatelj odgovara za nedostatke na robi u skladu s važećim propisima, a kupac je dužan podnijeti reklamaciju prodavatelju ili ovlaštenoj osobi. Podaci o ovlaštenim osobama i servisnim mjestima za jamstveni i poslije jamstveni servis navedeni su u jamstvenom listu ili će ih prodavatelj dostaviti kupcu na zahtjev telefonom ili porukom e-pošte.

8.2. Umjesto otklanjanja kvara, kupac može zahtijevati zamjenu robe ili, ako se nedostatak odnosi samo na dio robe, zamjenu dijela pod uvjetom da prodavatelj ne snosi nesrazmjerne troškove zbog cijene robe ili zbog ozbiljnosti defekta.

8.3. Umjesto otklanjanja kvara, prodavatelj uvijek može zamijeniti neispravnu robu savršenom robom ako to ne uzrokuje ozbiljne probleme kupcu.

8.4. U slučaju nedostatka na robi koji se ne može otkloniti i koji onemogućuje pravilno korištenje robe kao stvari koja funkcionira bez nedostataka, kupac ima pravo zamijeniti robu ili ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora. Ista prava pripadaju kupcu ako su nedostaci otklonjivi, ali kupac ne može pravilno koristiti nedostatak nakon popravke ili zbog velikog broja nedostataka robe.

8.5. Postupak reklamacije odnosi se na robu koju je kupac kupio od prodavatelja u obliku e-trgovine na web stranici e-trgovine prodavatelja.

8.6. Postupak reklamacije robe koja se može isporučiti prodavatelju počinje danom kada su kumulativno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 8.6.1. dostava obavijesti o reklamaciji prodavatelju,

 8.6.2. isporuka zatražene robe od kupca prodavatelju ili određenoj osobi,

8.7. Prodavatelj ili ovlaštena osoba će kupcu izdati potvrdu o reklamaciji u odgovarajućem obliku koji odabere prodavatelj, primjerice, u obliku poruke e-pošte ili u pisanom obliku, u kojem je dužan točno identificirati uočene nedostatke robe i još jednom obavijestiti potrošača o svojim pravima. Ako je reklamacija učinjena putem međugradske komunikacije, prodavatelj je dužan kupcu odmah dostaviti potvrdu o prigovoru; ako potvrdu nije moguće dostaviti odmah, mora se dostaviti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije zajedno s dokazom o podmirenju prigovora; Potvrda reklamacije se ne mora dostaviti ako kupac ima mogućnost dokazati potraživanje na drugi način.

8.8. Kupac ima pravo odlučiti koje će svoje pravo ostvariti, a ujedno je dužan odmah dostaviti prodavatelju podatke o svojoj odluci. Na temelju odluke kupca o tome koje od njegovih prava će koristiti, prodavatelj ili ovlaštena osoba dužna je odmah, u složenijim slučajevima u roku od 3 dana od početka žalbenog postupka, odrediti način rješavanja prigovora. Nakon što se utvrdi način rješavanja prigovora, prodavatelj ili ovlaštena osoba će odmah riješiti prigovor, a u opravdanim slučajevima prigovor se može riješiti naknadno. Međutim, rješavanje prigovora ne može trajati dulje od 30 dana od dana prigovora. Nakon isteka roka za rješavanje reklamacije, potrošač ima pravo odustati od ugovora ili ima pravo zamijeniti robu za novu robu.

8.9. Prodavatelj ne odgovara za greške na robi:

 8.9.1. ako je kvar robe prouzročen uporabom u uvjetima koji po svom intenzitetu, vlažnosti, kemijskim i mehaničkim utjecajima ne odgovaraju prirodnom okruženju robe;

 8.9.2. ako je kvar robe prouzročen neispravnom uporabom, radom ili zanemarivanjem brige o robi;

 8.9.3. ako je nedostatak robe prouzročen oštećenjem robe prekomjernim opterećenjem ili uporabom u suprotnosti s uvjetima navedenim u dokumentaciji ili općim načelima normalne uporabe robe (nedostaci prouzročeni korištenjem  sata u suprotnosti s operativnim uputama ili načelima pravilne uporabe),

 8.9.4. ako je kvar robe prouzročen oštećenjem uslijed neizbježnih i / ili nepredvidivih događaja;

 8.9.5. ako je kvar robe prouzročen slučajnim oštećenjem i slučajnim pogoršanjem stanja;

 8.9.6. ako je kvar robe prouzročen nestručnim zahvatom, oštećenjem vodom, vatrom, statičkim ili atmosferskim elektricitetom ili drugom višom silom (primjerice, oštećenjem stroja ako se ne poštuju upute o vodonepropusnosti).

 8.9.7. ako je kvar na robi prouzročen zahvatom na robi od strane neovlaštene osobe (neovlaštenim zahvatom na satu izvan ovlaštenog servisa).

8.10. Jamstveni rok je 24 mjeseca od dana isporuke robe, osim ako je za posebne slučajeve određen drugačiji jamstveni rok.

8.11. Jamstveni rok se produljuje za vrijeme tijekom kojeg kupac nije mogao koristiti robu zbog jamstvenog popravka robe.

8.12. U slučaju priznate reklamacije, troškove prijevoza robe do reklamacije snosi prodavatelj. Više o mogućnostima prijevoza robe za reklamaciju možete pronaći OVDJE.

8.13. Opseg jamstva:

 8.13.1. Zaštitite sat od sljedećeg: udar, pad, udarci, nagle promjene temperature, kemijski utjecaji, magnetski pol, voda, ako sat nije označen kao vodootporan.

 8.13.2. Jamstvo ne pokriva normalno trošenje i habanje prouzročeno korištenjem proizvoda. Prije prvog korištenja kupac je dužan proučiti upute za uporabu i jamstvene uvjete. Nedostaci prouzročeni nepravilnim korištenjem nisu pokriveni jamstvom.

Pritužbu možete podnijeti izravno On-line našem sustavu. Daljnje upute dobit ćete nakon što pošaljete pritužbu.

Idite na podnošenje žalbe elektroničkim putem >>>

8.14. Produljeno, izvanredno, jamstvo. U slučaju da je to navedeno za određeni proizvod unutar kataloške stranice odgovarajućeg web sučelja, prodavatelj kupcu osigurava izvanredno produženo jamstvo u trajanju od 12 mjeseci od isteka standardnog jamstva prema članku 8 ili Ugovora. Ovo jamstvo u ovom stavku odnosi se na besplatan popravak satova koji su prestali raditi zbog greške u proizvodnji ili u materijalu. Ovo jamstvo ne daje proizvođač već prodavatelj. Jamstvo prema ovom stavku se ne odnosi na normalno trošenje i habanje prouzročeno korištenjem sata, posebno ne na istrošenost stakla, kućišta, narukvice ili remena, ili na potrošnju baterije. Ovo jamstvo prestaje vrijediti ako treća strana neovlašteno mijenja robu bez dopuštenja prodavatelja. Detaljni uvjeti navedeni su u web sučelju prodavatelja.

8.15. VIP servis. U slučaju da je to navedeno za određeni proizvod unutar kataloške stranice relevantnog web sučelja, prodavatelj pruža kupcu VIP uslugu, čiji su detaljniji uvjeti navedeni u web sučelju prodavatelja.


9. IZBOR PRAVA I PRAVNI REŽIM

9.1. Kupoprodajni ugovor i svi pravni odnosi koji iz njega proizlaze, uključujući i pitanja njegova podrijetla i valjanosti, regulirani su zakonima Slovačke Republike, isključujući sva pravila koja bi mogla prouzročiti koliziju. Izbor prava prema prethodnoj rečenici ne lišava subjekta, koji je potrošač, od prava na zaštitu koju mu pružaju odredbe pravnog poretka od čega nije moguće ugovorno odstupiti, a koje bi se inače primjenjivalo sukladno odredbama čl. odredbe čl. 6 st. 1 Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu primjenjivom na ugovorne obveze (Rim I).

9.2. Odnosi koji nisu regulirani ovim poslovnim uvjetima ili drugim dokumentima, kao što su uvjeti prigovora, rješavaju se relevantnim odredbama Zakona br. 40/1964 Zbirke., Građanski zakonik, Zakon br. 22/2004 Zb. o elektroničkoj trgovini i o izmjeni Zakona br. 128/2002 Zbirke o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača i o izmjeni pojedinih zakona, izmjena i dopuna Zakona br. 284/2002 Zbirke izmijenjene kasnijim propisima i Zakonom br. 102/2014 Zbirke o zaštiti potrošača u prodaji na daljinu.


10. RJEŠAVANJE SPOROVA

10.1. Postupanje s pritužbama potrošača osigurava prodavatelj putem elektroničke adrese info@irisimo.hr.  Podatke o rješavanju prigovora kupca prodavatelj će poslati na e-mail adresu kupca.

10.2. U slučaju sporova između kupca i prodavatelja, sudovi Slovačke Republike će imati punu nadležnost za rješavanje svih sporova koji nastanu između stranaka, osim ako relevantno obvezujuće zakonodavstvo ne predviđa drugačije.

10.3. Prema zakonu EU-a, svi kupci potrošači s prebivalištem u zemljama EU-a imaju pravo pokrenuti izvansudsko rješavanje svojih sporova s ​​prodavateljem prema Zakonu br. 391/2015 Zbirke, O alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i o izmjenama i dopunama određenih zakona, kada predmetni spor nije izravno riješen. Nadležno tijelo za raspravu o prijedlozima za pokretanje izvansudskog rješavanja sporova je Slovačka trgovinska inspekcija Bajkalská 21/A, P.P. br. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovačka, www.soi.sk.

10.4. Prema Uredbi EU-a br. 524/2013, kupci potrošači imaju pravo pokrenuti izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova na internetu putem ODR platforme za On-line rješavanje potrošačkih sporova koja je dostupna na: (ec.europa.eu/consumers/odr). Kontaktni punkt prema uredbi je Europski potrošački centar u Slovačkoj, Mlynské nivy 44 / a 827 15 Bratislava, Slovačka Republika, Tel.: +421.905.528.477, e-pošta: ECCNET-SK@ec.europa.eu.

10.5. Osim tijela iz ovog čl. 10, koji nadzire poslovanje prodavatelja i kojemu se kupac može obratiti sa svojim pritužbama, a nadležni su okružni ured, odjel za licenciranje, Ured za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke, Antimonopolski ured Republike Slovačke, skraćeno PMÚ SR i dr.


11. ZAVRŠNE ODREDBE

11.1. Ako bilo koja odredba Uvjeta i odredbi bude ili postane nevažeća ili neučinkovita, nevažeća odredba bit će zamijenjena odredbom čije će značenje biti što je bliže moguće nevažećoj odredbi. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe neće utjecati na valjanost ostalih odredbi.

11.2. Kupoprodajni ugovor, uključujući i uvjete poslovanja, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije dostupan.

11.3. Prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u odnosu na kupca.

11.4. Uzorak obrasca za odustanak od kupoprodajnog ugovora priložen je uvjetima.

11.5. Kupac će porezni dokument (račun) primiti elektroničkim putem na dan slanja narudžbe. Kupac će dobiti jamstveni list fizički, kao dio pošiljke.

11.6. Ovi uvjeti stupaju na snagu na 01.01.2022